Neopredisan 135-1 u kontroli endoparazita

U kontroli endoparazita

NEOPREDISAN 135-1 je moćna specijalna dezinfekcija sa dokazanom efikasnošću u eradikaciji endoparazita na farmama. Zbog svoje dokazane efikasnosti u borbi protiv endoparazita uvršćen je u DVG listu Nemačkog udruženja veterinara za dezinfekciju kod životinja.

Redovna kontrola endoparazita na farmi

Zašto je neophodna?

Endoparaziti kao što su valjkasti crvi (Ascaris suum, Heterakis gallinarum i dr), kokcidije (Isospora suis, Eimeria Tenella, Criptosporidia i dr ) inficiraju unutrašnje organe i uzrok su značajnih ekonomskih gubitaka u uzgoju životinja jer dovode do smanjene konverzije hrane, uzrokuju dijareju, smanjuju prirast a u najgorem slučaju dovode do uginuća životinja.

Uspešan tretman endoparazita mora da uključi efikasno lečenje u slučaju pojave bolesti  kao i redovnu, preventivnu upotrebu specijalne dezinfekcije.

Lekovi deluju na odrasle forme endoparazita i samo neke stadijume larvi, unutar inficirane životinje. Bez efikasne dezinfekcije izlučeni endoparaziti mogu ostati na površinama, preživljavajući tu mesecima, čak i godinama, i dalje potencijalno zarazni za životinje. Jedna ženka valjkastog crva može da položi i do 1 000 000 jaja dnevno.

U slučaju kokcidioze kao što je Isospora suis (dijareja prasadi) ili criptosporidiose (dijareja teladi) lečenje i dezinfekcija okoline inficiranih životinja su neophodni.

U živinarstvu Emeria Tenella  može uspešno da bude eradicirana upotrebom specijalne dezinfekcije.

Svaka stočarska proizvodnja mora da se započne i da se završi  dezinfekcijom, a izbor pravog dezinfekcionog sredstva je presudan.

Kontrola endoparazita na farmi je ključ uspeha svake proizvodnje. Obična dezinfekciona sredstva su neefikasna, jer ne deluje na sve oblike izlučenih endoparazita. 

Dezinfekcija

Protiv endoparazita

Zahteva dezinfekciju svih površina koje su bile u kontaktu sa stajnjakom:

podovi,

zidovi,

unutrašnjost

(do visine od 1m od zemlje, čizme, jasle, pojilice, rampe za utovar, šahtovi, itd)

Neopredisan 135-1

 Predstavlja kombinaciju tri aktivne suspstance koje deluju sinergistički i uništavaju sve uzročnike bolesti kod životinja: sve viruse, bakterije, gljivice kao i sve razvojne oblike endoparazita, na koje druga dezinfekcija ne deluje.

 Uvršten je u DVG listu Nemačkog udruženja veterinara kao potvrđjeno efikasan protiv izlučenih endoparazita i njihovih rezistentnih oblika, čija upotreba drastično snižava rizik od infekcije.

 Povećava efikasnost lečenja, a dezinfekcija nakon upotrebe lekova, osigurava da nijedan od izlučenih parazita ne može da izvrši ponovnu invaziju životinje.

Upotreba NEOPREDISANA 135-1

je jednostavna i visoko isplativa

Dezinfekcijom površina u objektima za životinje Neopredisanom redukuje se broj virulentnih (patogenih) oblika i na taj način ponovna infekcija životinja je onemogućena.
Upotreba Neopredisanom 135-1 je jednostavna i visoko isplativa, a njegovom upotrebom eliminiše se veliki potencijalni zdravstveni rizik u uzgoju životinja.